2. kolo přijímacího řízení

Helena DrozdováCo je nového, Úřední deska

AKTUÁLNÍ STAV 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Na základě § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení na Střední lesnickou školu, Hranice, Jurikova 588.

Datum zahájení:                16.5.2022

Datum ukončení:              27.5.2022, 12:00

Ve druhém kole přijímacího řízení přijímáme žáky do oboru

41-46-M/01         Lesnictví                                       v počtu 17 přijímaných žáků.

Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo

Přijímací zkouška se nekoná.

Základní kritéria

  • Ukončená ZŠ 9. třídou
  • Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

Hodnotící kritéria

  • Prospěch uchazečů za 2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy.
  • Průměrný prospěch uchazeče za obě pololetí (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) nesmí být horší než 1,8.

Stanovení pořadí jednotlivých uchazečů se provede na základě hodnotícího kritéria průměrného prospěchu. V případě shodného průměrného prospěchu rozhodují známky v pořadí matematika, český jazyk a literatura, přírodopis.

Podmínkou přijetí ke studiu je splnění základních a hodnotících kritérií přijímacího řízení.

Další informace

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání je možné nejpozději v pátek 27. 5. 2022 do 12:00. Přihlášku je možné stáhnout na stránkách školy nebo na www.msmt.cz.

Možnost nahlédnutí do spisu je v pátek 27. 5. 2022 v čase od 13:00 do 15:00 na sekretariátu školy.

Zveřejnění výsledku přijímacího řízení a seznamu přijatých uchazečů – pondělí 30. 5. 2022 v 10 hod. ZVEŘEJNĚNÍ NAHRAZUJE ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ, JINÝ DOKUMENT SE NEVYDÁVÁ!

Zveřejnění bude k dispozici na vývěsce ve vchodu do školy a na webu školy. Uchazeči jsou uvedeni pod kódy, které jim budou sděleny po obdržení přihlášky.

Rozeslání rozhodnutí o případném nepřijetí ke vzdělávání při překročení limitu počtu přijímaných žáků proběhne v pondělí 30.5.2022.

Po zveřejnění výsledku přijímacího řízení mají uchazeči 10 pracovních dní na odevzdání zápisového lístku, tj. nejpozději do pondělí 13. 6. 2022.

V případě dotazů se obracejte na Ing. Ctirada Juráně, tel.: 603 955 446, e-mail: juran@slshranice.cz.

Plné znění vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ing. Lukáš Kandler

ředitel školy