Aktuální stav 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Helena Drozdová Co je nového, Úřední deska

SEZNAM UCHAZEČŮ V DRUHÉM KOLE

Tento seznam nemá žádné právní důsledky.

Pořadové číslo
Registrační číslo uchazeče
1.
7872022
2.
8002022
3.
8072022

Po zaevidování Vašeho Zápisového lístku se ve sloupci Zápis uchazeče ke studiu od 1. 9. 2022 v následující tabulce objeví slovo “ZAPSÁN“.

U přijatých uchazečů se v následující tabulce ve sloupci Rozhodnutí ředitele školy objeví slovo “PŘIJAT“. Tedy od 30. 5. 2022 zasílejte Zápisové lístky na adresu Střední lesnická škola, Jurikova 588, 753 01 Hranice. Na zaslání máte deset pracovních dnů, tj. poslední den lhůty je 13.6.2022.

POŘADÍ PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ V DRUHÉM KOLE

Dle § 15 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Tento seznam má právní důsledky, jeho zveřejněním se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená.

Pořadí uchazeče
Registrační číslo uchazeče
Rozhodnutí ředitele školy

30. 5. 2022

Zápis uchazeče ke studiu od 1. 9. 2022
1.
7872022
PŘIJAT
ZAPSÁN
2.
8002022
PŘIJAT
3.
8072022
PŘIJAT

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku dle § 60g odst.6, § 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. – Školský zákon

6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek  se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.  Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.