Zapojení školy do krajského projektu IKAPOK II

Helena Drozdová Co je nového, Projekty, Úřední deska

Název projektu: Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAPOK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425

Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP

Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/

Realizátor projektu a příjemce dotace: Krajský úřad Olomouckého kraje

Partneři s finanční spoluúčastí:

 • IKAP4OK z. s. – realizace klíčových aktivit KA1-KA6
 • 10 SŠ Olomouckého kraje – realizace klíčové aktivity KA7

Klíčové aktivity projektu:

KA1:       Řízení projektu

KA2:       Podpora rozvoje gramotností

KA3:       Podpora polytechnického vzdělávání

KA4:       Zvýšení kvality vzdělávání ve středních školách připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka

KA5:       Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

KA6:       Kariérové poradenství

KA7:       Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů – Mobility

 

Anotace projektu: Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 vedoucích
ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Cílem projektu je naplnění vybraných priorit tohoto plánu.

Projekt navazuje klíčovými aktivitami KA1-3 na projekt „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“ (IKAP I), r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375, realizovaný v období 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020 partnerem s finančním příspěvkem – Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK).

Střední lesnická škola v Hranicích je zapojena v KA3 – Podpora polytechnického vzdělávání a KA7 – Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů – Mobility.

V rámci aktivity KA3 se nacházíme v Centru kolegiální podpory (CKP) č. 15 a souvisejícím Krajském metodickém kabinetu (KMK) č. 15 – Ekologického zemědělství.

Spolupracující školy CKP 15 a KMK 15:

 • Střední škola zemědělská Přerov (Centrum kolegiální podpory, Krajský metodický kabinet)
  • ZŠ Přerov, Za mlýnem,
  • ZŠ Komenského a MŠ, Přerov- Předmostí,
  • SVČ ATLAS a BIOS, Přerov,
 • SŠ zemědělská a zahradnická, Olomouc (CKP, KMK)
  • ZŠ Olomouc, Stupkova
  • ZŠ a MŠ Olomouc, Gorkého
 • Střední lesnická škola, Hranice (CKP, KMK)
  • ZŠ a MŠ Partutovice
  • ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou
 • SOŠ, Šumperk (pouze v KMK)
 • SŠ gastronomie, farmářství a služeb Jeseník (pouze v KMK)

V rámci aktivity KA7 vyšleme na týdenní stáže pedagogy na spřátelené školy podobného zaměření, konkrétně do Rakouska, Polska a na Slovensko.