Přijímací řízení pro zájemce o studium od školního roku 2020/2021.

Vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 41-46-M/01 lesnictví, určuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů o studium tohoto oboru zakončeného maturitní zkouškou pro školní rok 2020/2021 a dále stanovuji jednotná kritéria tohoto přijímacího řízení.

K dispozici je 90 míst, tedy 3 třídy.

Termín podání přihlášek ke studiu je do 2. 3. 2020.

Kritéria přijímacího řízení:

Studium je pro hochy a dívky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou a mimořádně pozitivním vztahem k přírodě,  se zájmem o přírodu, les, ekologii, myslivost...

Přiměřený zdravotní stav s prokázáním zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Tuto způsobilost si nechte potvrdit na přihlášce registrujícím praktickým lékařem (pro přijetí do oboru vzdělání nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící nemocemi pohybového ústrojí znemožňujícími práci ve vynucené poloze a velkou zátěží, závažnými alergickými chorobami dýchacího ústrojí nebo alergiemi v případě práce v terénu, záchvatovými a kolapsovými stavy v případě předpokladu řízení motorových vozidel a závažnými onemocněními srdce a oběhové soustavy, vylučujícími středně velkou fyzickou zátěž). Zdravotní rizika v průběhu vzdělávání posoudí podle potřeb u jednotlivých žáků smluvní lékař školy.

 

Jednotná přijímací zkouška, viz § 60 a následující zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Budeme hodnotit počet získaných bodů z testů z matematiky a z českého jazyka a literatury (cizinci jednotnou zkoušku z CJL nekonají a znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru bude ověřena rozhovorem). Maximum je 100 bodů (50 MAT+50 CJL), minimum je 10 bodů (5 MAT + 5 CJL).

 Na celkovém hodnocení splnění kritérií se 60% podílí bodové hodnocení jednotné přijímací zkoušky  a 40% bodové hodnocení předchozího vzdělávání. Zohledněny budou také výsledky okresních, krajských a celostátních kol soutěží. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší průměr včetně zohlednění soutěží.

 

Bodové hodnocení předchozího vzdělávání

na konci 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy:

Průměr  z  8.  a  9. třídy                  Body

1,00        až           1,21                     100
1,22        až           1,41                       92
1,42        až           1,61                       83
1,62        až           1,81                       75
1,82        až           2,01                       67
2,02        až           2,21                       58
2,22        až           2,41                       50
2,42        až           2,61                       42
2,62        až           2,81                       33
2,82        až           3,01                       25
3,02        až           3,21                       17
3,22        až           3,44                         8
3,45        až           5,00                         0

 

Termín a náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo MŠMT takto:

Škola bude 8. 6. 2020 otevřena od 07:45 hodin. Uchazeči budou do budovy vpouštěni po skupinách a odvedeni k učebnám, uvedeným v pozvánkách k JPZ.

Dne 15. 5. 2020 jsme uchazečům rozeslali pozvánky k JPZ. Na druhé straně pozvánky CERMAT uvedl chybný údaj. Místo, že výsledky budou do osmi pracovních dnů má být, že výsledky budou do osmi kalendářních dnů.

 

Tiskopis - přihláška

 

Údaje o škole do přihlášky:

Škola:
Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
Jurikova 588, 753 01 Hranice

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí:
41 – 46 – M/01 Lesnictví

IZO 000842851
REDIZO 600017770

Jakmile škola obdrží od uchazeče přihlášku ke studiu, bude tato uchazeči písemně potvrzena s doplněnou důležitou informací. Seznam uchazečů a seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn a aktualizován na webu školy viz odkaz nahoře. Na vývěsce ve vchodu do školy bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů.

 

 

Ing. Lukáš Kandler

ředitel školy

 

 

Přijetí přestupem

Jste žáky střední školy, nezvolili jste si ten "pravý" obor ke studiu a máte kladný vztah k přírodě ?

Nabízíme vám možnost přestupu do 1. i vyšších ročníků na naši školu.

Kontaktujte nás:

slsatslshranice [tecka] cz

+420 581 601 231

+420 603 955 446

 

Navštivte nás

Školu lze samozřejmě navštívit "za plného provozu" a  při tom zavítat také do vyučování. Případné zájemce po předchozí domluvě na telefonním čísle 603 955 446 rádi  přivítáme kdykoliv.