Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské služby v souladu s vyhláškou č.72/2005Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů.

Účel poradenských služeb ve škole přispívá:

 • k vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj žáků školy, pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání,
 • k naplňování vzdělávacích potřeb žáků, k rozvíjení jejich schopností, dovedností a zájmů v průběhu vzdělávání na SLŠ Hranice,
 • k prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, projevů rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů, dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací,
 • k vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků školy se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • k vytváření vhodných podmínek, forem a metod práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo etnických skupin,
 • k vytváření vhodných podmínek, forem a metod práce pro žáky nadané a mimořádně nadané,
 • k vhodné volbě povolání a další vzdělávací cesty,
 • k rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně-pedagogických znalostí a dovedností pedagogických pracovníků.

Mgr. Barbora Holcová, výchovná poradkyně:

koordinátorka poradenských služeb, kariérové poradenství, inkluzivní vzdělávání

 • Zajišťuje a řídí činnost ŠPP, ve spolupráci se školní psycholožkou a školní metodičkou prevence zpracovává program poradenských služeb ve škole, vykonává činnosti koordinační, konzultační, poradenské, metodické a informační, spolupracuje s pedagogickými pracovníky školy, žáky i jejich zákonnými zástupci.
 • Spolupracuje se školní psycholožkou, školní metodičkou prevence, školskými poradenskými zařízeními, zejména SPC a PPP, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými případně sociálními, v případě potřeby i se státními i nestátními orgány apod.
 • Věnuje se problematice kariérového poradenství, volbě povolání, zjišťuje zájem absolventů o další studium na VOŠ a VŠ (to vše ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s učiteli odborných předmětů)
 • Věnuje se procesu inkluze, vede dokumentaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mgr. Karla Straková, školní metodička prevence:

 • Vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské v oblasti prevence rizikového chování.

Mgr. Ivana Zlata Matysová, školní psycholožka:

 • Vykonává činnost konzultační, poradenskou, intervenční, metodickou a vzdělávací.

Poskytování poradenských služeb ŠPP probíhá v 1. patře budovy v pracovně výchovné poradkyně a v pracovně školní metodičky prevence. Školní psycholožka působí 1x týdně přímo ve škole (2. patro) a 1x týdně je k dispozici na Domově mládeže školy, ulice Teplická.

Práce s informacemi a důvěrnými daty probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a etickými kodexy výchovného poradce, školního metodika prevence a školního psychologa.