Výchovný poradce

Mg. Barbora Holcová, výchovná poradkyně, vykonává následující činnosti:

1. Poradenská činnost:

 • zajišťování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků (ve spolupráci se školní psycholožkou), intervenční činnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům mezi školou a školskými poradenskými zařízeními
 • poradenská pomoc žákům (i cizincům), jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům
 • kariérové poradenství ve spolupráci s kolegy odborníky, poradenská pomoc při rozhodování o případné další vzdělávací cestě žáků.

2. Metodická a informační činnost:

 • seznamování s novými metodami pedagogické intervence.
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy, spolupráce s třídními učiteli
 • pomoc třídním učitelům při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory,
 • předávání odborných informací pedagogickým pracovníkům školy i vedení školy z oblasti kariérového poradenství a z oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • poskytování informací o činnostech školy v oblasti péče o žáky se SVP, o školských a dalších poradenských zařízeních v místě sídla školy, i v místě bydliště žáků, a to zákonným zástupcům i žákům,
 • shromažďování odborných informací (doporučení, posudků) o žácích, kteří jsou v poradenské péči, a to v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů,
 • vedení dokumentace o činnosti výchovného poradenství,
 • poskytování individuálních konzultací žákům, zákonným zástupcům i pedagogickým pracovníkům školy dle potřeby.

Kontakt:

 • Kontaktní email: holcovaatslshranice [tecka] cz
 • Kontaktní telefon: 581 601 231
 • Konzultační hodiny:
  • pondělí: 10:00 – 11:30
  • středa: 11:00 – 12:00
  • V jiné dny a hodiny po individuální domluvě.