Školní metodik prevence

Mgr. Karla Straková, školní metodička prevence, vykonává následující činnosti:

1. Metodická a koordinační činnost:

 • koordinace tvorby a realizace minimálního preventivního programu školy,
 • koordinace a realizace aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování žáků,
 • metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování,
 • koordinace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování,
 • zapojování prvků tolerance do vzdělávacího procesu se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • koordinace případné spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy působící v oblasti prevence rizikového chování.
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování,
 • shromažďování odborných zpráv a informací o případných žácích v poradenské péči specializovaných zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů,
 • vedení písemných dokumentace, které umožňují doložit činnosti školního metodika prevence.

2. Informační činnost:

 • předávání odborných informací pedagogickým pracovníkům školy o problematice sociálně patologiích jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách primární prevence,
 • prezentace výsledků práce školy z oblasti primární prevence,
 • vedení a průběžná aktualizace seznamu možných spolupracujících orgánů z oblasti prevence rizikového chování žáků,
 • diagnostika žáků s rizikem sociálně patologických jevů, nebo žáků s projevy rizikového chování, je-li nutné - následná poradenská pomoc těmto žákům i jejich zákonným zástupcům, zajišťování případné odborné péče těmto žákům,
 • spolupráce s třídními učiteli a vychovateli při zachycování varovných signálů spojených se sociálně patologickými jevy a projevy rizikového chování žáků. Sledování rizikových faktorů ve škole i na domovech mládeže, které mohou vyústit v rizikové chování,
 • průběžné seznamování se s novými diagnostickými a intervenčními postupy pro preventivní práci ve škole, samostudium, účast na seminářích.

Kontakt:

 • Kontaktní email: strakovaatslshranice [tecka] cz
 • Kontaktní telefon: 581 601 231
 • Konzultační hodiny: 
  • podle potřeby nebo na základě individuální domluvy