Nabídka zaměstnání – Městský úřad Příbor

Ctirad Juráň Co je nového, Pracovní nabídky

Tajemník Městského úřadu Příbor vyhlašuje výběrové řízení VŘ č. 2/2021 na obsazení pracovního místa

Referent/ka životního prostředí – lesní hospodář/ka

 • Počet obsazovaných míst: Jedno.
 • Zařazení: Úředník – požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.
 • Místo výkonu práce: město Příbor – městský úřad.
 • Platové zařazení: platová třída (19.730 – 28.920 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: 04. 2021 popř. po dohodě po ukončení výběrového řízení.
 • Pracovní poměr: Na dobu neurčitou.
 • Charakteristika vykonávané práce:
  • Zajišťování řádného lesnického hospodaření v městských lesích v souladu s lesním hospodářským plánem, např.: vyznačování těžby dřeva, zadávání a přejímání prací, přejímání a předávání dřeva, zjišťování a hlášení výskytu lesních škůdců a škod a zajišťování včasných opatření proti nim.
  • Realizace lesního hospodářského plánu.
  • Vedení evidence lesních pozemků, předkládání návrhů na jejich směny či odkoupení.
  • Zabezpečování a kontrola finančního zajištění lesního hospodářství.
  • Zajišťování činnosti souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace v oblasti lesního hospodářství a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory.
  • Tvorba návrhů lesních hospodářských plánů a kontrola jejich plnění.
  • Výkon funkce odborného lesního hospodáře.
  • Ostatní činnosti:
   • podílí se na podávání informací veřejnosti o životním prostředí, zajištění osvěty, organizaci zábavně-vzdělávacích akcí (Den Země, Den bez aut)
   • podílí se na plnění úkolů odboru, vypomáhá i v dalších oblastech, např. při terénních pracích v rámci správy drobných vodních toků či evidence městské zeleně, pokud je vedena či na úseku ochrany přírody a krajiny
  • Požadované vzdělání: Minimálně střední odborné vzdělání s maturitou v oboru Lesnictví.
  • Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
  • Jiné požadavky:
   • samostatnost, zodpovědnost, schopnost práce pod zátěží, flexibilita, ochota se vzdělávat, schopnost empatie, psychická odolnost, vstřícnost
   • dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, výhodou znalost IS VERA),
   • řidičské oprávnění skupiny B k řízení referentského vozidla (aktivní řidič),
   • výhodou:
    • praxe ve veřejné správě
    • osvědčení k výkonu funkce odborného lesního hospodáře
    • zkouška odborné způsobilosti v oblasti životního prostředí, např. na úseku ochrany přírody a krajiny, státní správy lesů, apod.
   • Požadované doklady:
    • Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech,
    • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
    • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
    • přihláška do výběrového řízení dle vzoru na webových stránkách města,
    • doklad o zkoušce zvláštní odborné způsobilosti, pokud je uchazeč jeho držitelem,

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 15 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou po uplynutí skartační lhůty skartovány.

 • Přihláška musí obsahovat:
  • Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis uchazeče.
  • V přihlášce uveďte i telefonní kontakt a e-mailovou adresu.
  • Přihlášku včetně výše uvedených materiálů doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popř. e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu městského úřadu (o datu podání rozhoduje podací razítko podatelny měst. úřadu) v době úředních hodin do 02. 2021 do 11:00 hod. na adresu: Město Příbor, Městský úřad, k rukám tajemníka, náměstí Sigmunda č. p. 19, 742 58 Příbor v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTEVÍRAT. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
  • Vybrání uchazeči splňující předpoklady a požadavky stanovené v oznámení o vyhlášení tohoto výběrového řízení mohou být vyzváni výběrovou komisí k ústnímu pohovoru.
  • Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

Informace o práci na Městském úřadu Příbor naleznete: https://www.pribor.eu/obcan/volna-pracovni-mista/

Bližší informace k výběrovému řízení zodpoví vedoucí odboru životního prostředí, dotací a veřejných zakázek, Ing. Jaroslav Venzara, tel. 731 130 860, případně tajemník Městského úřadu Příbor, JUDr. Rostislav Michálek, tel. 739 553 586.