GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
Jurikova 588, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

 • uskutečňuje výchovu a vzdělávání žáků ve středním vzdělávání, a to v přijímání ke vzdělávání, jeho organizaci a zajištění průběhu v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dalších činnostech, které se vzděláváním souvisí

 • při výkonu výše uvedených činností provádí zpracování osobních údajů subjektů, kterými jsou žáci, zákonní zástupci žáků, zaměstnanci a další osoby ve smluvních vztazích, je tedy správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 • při zpracování osobních údajů dodržuje základní zásady zpracování a další povinnosti podle obecného nařízení.

Aktuálně k testování zaměstnanců, dětí a žáků na onemocnění COVID-19:

Nový rozsah zpracovávaných osobních údajů od 12. 4. 2021

V souvislosti s testováním na onemocnění COVID-19 dochází k novému rozsahu zpracování osobních údajů zaměstnanců, dětí a žáků, kdy ke jménu a příjmení je přiřazeno datum provedení testu, výsledek testu, případně další informace o očkování u zaměstnanců.

Účel zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem přijímání opatření k minimalizaci rizik a zamezení přenosu viru SARS-COVID-19

Právní základ zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění právní povinnosti na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. března 2021 pod č. j.: MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN, kterým se ukládá zaměstnavatelům, kteří jsou školou nebo školským zařízením povinnost zajistit testování zaměstnanců na COVID-19, a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 pod č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, kterým se ukládá dětem, žákům a studentům povinnost podrobit se testování COVID-19 jako podmínka osobní přítomnosti ve škole či školském zařízení.

Předávání osobních údajů

Osobní údaje mohou být předávány za výše uvedenými účely orgánům ochrany veřejného zdraví a poskytovatelům zdravotních služeb v ČR. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávány po dobu nejméně do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců a následně po dobu potřebnou k nezbytné kontrole zpracování plateb a nároků, které mohou v důsledku testování vzniknout.

Účely zpracování

Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány zejména za účelem zajištění vzdělávání a dalších souvisejících činností správce. Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány zejména za účelem zajištění personální a platové agendy související s existencí pracovněprávních vztahů.

Zpracovávané osobní údaje

Správce zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro dosažení účelů zpracování.

Zákonnost zpracování

Správce zpracovává osobní údaje zákonným způsobem na základě některé z podmínek podle čl. 6 obecného nařízení. Zpracování je prováděno nejčastěji v případě, kdy je nezbytné:

 1. pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení,

 2. pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů - čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení,

 3. pro účely oprávněných zájmů správce - čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení.

Při zpracování pro některé další specifické účely zpracování, u kterých se neuplatní některá z výše uvedených zákonných podmínek, může být subjekt údajů požádán o souhlas ke zpracování podle čl. 6 odst. 1. písm. a) obecného nařízení.

Nakládání s osobnímu údaji

 • Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není uložena zvláštním právním předpisem.

 • Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Vaše práva (práva subjektů údajů)

 1. Požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,

 2. požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění,

 3. požadovat vymazání osobních údajů,

 4. požadovat omezení jejich zpracování,

 5. podat stížnost u dozorového orgánu,

 6. pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení, můžete souhlas kdykoli odvolat.

Vaše cesta k uplatnění práv

Svá práva uplatňujte přes pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • Poštovní doručovací adresa:

Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
BOX POVĚŘENEC
Jurikova 588, Hranice I-Město, 753 01 Hranice