Zapojení školy do krajského projektu IKAPOK II

Helena Drozdová Co je nového, Projekty, Úřední deska

Název projektu: Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAPOK II) Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425 Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/ Realizátor projektu a příjemce dotace: Krajský úřad Olomouckého …

pařez

Vnímání přírody všemi smysly – projekt EVVO 2020

Helena Drozdová Co je nového, Projekty

Realizace projektu „Vnímání přírody všemi smysly“ byla poznamenána vývojem protiepidemiologických vládních opatření ke zmírnění dopadu pandemie onemocnění covid-19. Finanční příspěvek Olomouckého kraje dotačního programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2020 byl použit na nákup tří sad da Vinciho mostu, budku pro rorýse a elektronické komponenty pro on-line přenos, pozorovací včelí úl, spotřební materiál …

logo Erasmus

Nové mobility v projektu Erasmus+

Helena Drozdová Co je nového, Projekty

Realizujeme projekt v rámci programu ERASMUS+ ve Výzvě 2020. Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. S žádostí o dotaci jsme ve Výzvě 2020 uspěli, a proto do 31.8.2022 vycestuje 9 učitelů odborných předmětů i cizích jazyků na jazykové či …

lesní cesta

Spolupráce s Lesy České republiky, s.p.

SLŠ Hranice Projekty

Úspěšná dlouholetá spolupráce s Lesy České republiky, s. p., pokračuje i v tomto kalendářním roce. Stalo se již tradicí, že naši žáci v rámci odborných exkurzí jezdí k jednotlivých organizačním složkám tohoto státního podniku, kde se jich vždy ujmou ochotní a usměvaví odborníci. V uplynulém školním roce se žáci třetích a čtvrtých ročníků vydali podívat do Semenářského závodu v Týništi nad Orlicí a také …

logo Erasmus

Úspěšné mobility v programu Erasmus+

SLŠ Hranice Projekty

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Naše škola se zapojila v sekci KA101 – Mobilita pracovníků škol. V rámci projektu č. 2018-1-CZ01-KA101-047603 učitelé cizích jazyků i odborných předmětů absolvovali jazykové kurzy v zahraničí. Učitelé anglického a německého …

pařez

Podpora vzdělávání na SLŠ Hranice II

Helena Drozdová Co je nového, Projekty

Zapojili jsme se do výzvy č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Cíle výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (možnost dalšího vzdělávání, stáže, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, atd.); Pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání prostřednictvím personální …

Lesnická výzva

SLŠ Hranice Projekty

Lesnická výzva je společným prohlášením profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné kůrovcové kalamity, způsobené primárně následky extrémního sucha a nadprůměrných teplot. Lesníci a majitelé lesů vyzývají politickou reprezentaci k aktivnímu a zodpovědnému řešení této situace a poprvé od roku 1989 žádají český stát o významnější …

lesní cesta

Dar od LČR, s.p.

SLŠ Hranice Projekty

V roce 2018 jsme inovovali a rozšířili sbírku přírodnin. Pořídili jsme dermoplastické preparáty zvěře, ptáků a koncových částí běhů zvěře. Preparáty slouží k výuce našich žáků v rámci předmětů Myslivost a Zoologie.  Na jejich obnovu jsme obdrželi dar od podniku Lesy ČR, s.p.

kapradi

Projekt Poznáváme dary přírody

Helena Drozdová Projekty

V roce 2018 jsme obdrželi z Olomouckého kraje finanční prostředky na projekt „Poznáváme dary přírody“. V rámci projektu jsme vytvořili čtyři stanoviště výukového polygonu. První stanoviště ukazuje těžbu dřeva, dřevorubce a jeho výbavu. Na druhém stanovišti se děti seznámí s dopravou dřeva. Třetí stanoviště je zaměřeno na vodu v lese. U čtvrtého stanoviště jsme vysadili bylinkový záhon, kde děti mohou poznávat bylinky a zjistit jejich význam.  …

logo Erasmus

Erasmus +

Helena Drozdová Projekty

Realizujeme projekt v rámci programu ERASMUS+ Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Informace o projektu zde.