Aktuální informace o přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024

Ctirad Juráň Co je nového, Úřední deska


Seznam uchazečů v prvním kole

Tento seznam nemá žádné právní důsledky.

 

Pořadové číslo
Registrační číslo uchazeče
1

Na 13. a 14. dubna 2023 stanovilo MŠMT termíny didaktických testů CERMATu (jednotná přijímací zkouška). Na didaktické testy od nás obdržíte pozvánku, ze které se dozvíte v kolik hodin a ve které učebně budete testy psát.  O přijetí ke studiu pak rozhodne ředitel školy 28. 4. 2023 během dopoledne. U přijatých uchazečů se v následující tabulce ve sloupci Rozhodnutí ředitele školy objeví slovo “PŘIJAT“. Tedy od 28. 4. 2023 zasílejte Zápisové lístky na adresu Střední lesnická škola, Jurikova 588, 753 01 Hranice. Na zaslání máte od 28. 4. 2023 deset pracovních dnů. Po zaevidování Vašeho Zápisového lístku se ve sloupci Zápis uchazeče ke studiu od 1. 9. 2023 v následující tabulce objeví slovo “ZAPSÁN“.


Pořadí přijatých uchazečů v prvním kole.

Dle § 15 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Pořadí uchazeče
Registrační číslo uchazeče
Rozhodnutí ředitele školy
28. 4. 2023
Zápis uchazeče ke studiu
od 1. 9. 2023
1

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku dle § 60g odst.6, § 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. – Školský zákon

6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek  se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 

7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.  Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Tento seznam má právní důsledky, jeho zveřejněním se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená.

Přesto budou i přijatí uchazeči obesláni dopisem s důležitými informacemi.

Uchazečům, kteří obdrží rozhodnutí o nepřijetí velmi doporučujeme poslat ihned po doručení rozhodnutí o nepřijetí (nejpozději však do tří pracovních dnů od doručení) na adresu školy odvolání. Vzhledem k současnému systému přijímacího řízení (ne všichni přijatí pošlou Zápisové lístky, někteří je stáhnou) je velmi pravděpodobné, že všichni kdo mají o studium na naší škole vážný zájem budou přijati na toto odvolání.

Podle ustanovení § 36, odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají možnost se nepřijatí uchazeči vyjádřit k jeho podkladům. Je to jejich právem, nikoli poviností a mohou tak učinit na sekretariátu školy od 28. 4. 2023 od 8.00 hod. do 2. 5. 2023 do 14.30 hod. Pokud se rozhodnete školu navštívit, doporučujeme se předem telefonicky objednat na sekretariátu na konkrétní hodinu. 

Po přijetí na odvolání zasílejte Zápisové lístky na adresu Střední lesnická škola, Jurikova 588, 753 01 Hranice. Na zaslání máte deset pracovních dnů. Po zaevidování Vašeho Zápisového lístku se ve sloupci Zápis uchazeče ke studiu od 1. 9. 2023 v následující tabulce objeví slovo “ZAPSÁN“.


Informace o stavu nepřijatých uchazečů.

Poř. č. uchazeče
Registrační číslo uchazeče
Rozhodnutí ředitele školy
28. 4. 2023
Průběh odvolacího řízení
Rozhodnutí ředitele
o přijetí na odvolání
16. 5. 2023
Zápis uchazeče ke studiu
od 1. 9. 2023
1