Vyhlášení podoby a kritérií přijímacího řízení

Ctirad Juráň Co je nového, Úřední deska

Vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 41-46-M/01 lesnictví, určuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů o studium tohoto oboru zakončeného maturitní zkouškou pro školní rok 2023/2024 a dále stanovuji jednotná kritéria tohoto přijímacího řízení.

K dispozici je 90 míst, tedy 3 třídy.

Studium je pro hochy a dívky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou a mimořádně pozitivním vztahem k přírodě. S hlubokým zájmem o přírodu, les, ekologii a myslivost. Důležitý je přiměřený zdravotní stav a prokázání zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Tuto způsobilost si nechte potvrdit na přihlášce registrujícím praktickým lékařem (pro přijetí do oboru vzdělání nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící nemocemi pohybového ústrojí znemožňujícími práci ve vynucené poloze a velkou zátěží, závažnými alergickými chorobami dýchacího ústrojí nebo alergiemi v případě práce v terénu, záchvatovými a kolapsovými stavy v případě předpokladu řízení motorových vozidel a závažnými onemocněními srdce a oběhové soustavy, vylučujícími středně velkou fyzickou zátěž). Zdravotní rizika v průběhu vzdělávání posoudí podle potřeb u jednotlivých žáků smluvní lékař školy.

Bodové hodnocení předchozího vzdělávání – ve druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy:

Průměr z 8. a 9. třídy Body
1,00 až 1,21                 100
1,22 až 1,41                   92
1,42 až 1,61                   83
1,62 až 1,81                   75
1,82 až 2,01                    67
2,02 až 2,21                    58
2,22 až 2,41                    50
2,42 až 2,61                    42
2,62 až 2,81                    33
2,82 až 3,01                    25
3,02 až 3,21                    17
3,22 až 3,44                      8
3,45 až 5,00                       0

Jednotná přijímací zkouška (CERMAT)

Budeme hodnotit počet získaných bodů z testů z matematiky a z českého jazyka a literatury (cizinec jednotnou zkoušku z CJL nekoná a znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru, bude ověřena rozhovorem). Maximum je 100 bodů (50 MAT+50 CJL), minimum je 10 bodů (5 MAT + 5 CJL). Na celkovém hodnocení splnění kritérií se 60% podílí bodové hodnocení jednotné přijímací zkoušky a 40% bodové hodnocení předchozího vzdělávání. Zohledněny budou také výsledky okresních, krajských a celostátních kol soutěží. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší průměr včetně zohlednění soutěží.

Termíny jednotné přijímací zkoušky stanovilo MŠMT takto:

1. termín 13. dubna 2023
2. termín 14. dubna 2023
Náhradní termíny jsou 10. a 11. května 2023.

Doručená přihláška bude písemně potvrzena. Seznam uchazečů seřazený podle výsledku příjímacího řízení a seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn a aktualizován na webu školy a na vývěsce ve vchodu do školy.

 

Ing. Lukáš Kandler, ředitel školy